Báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán đơn giản năm 2024

Báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán nhằm đánh giá việc thực hiện dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đồng thời đánh giá sự tuân thủ trong việc thực hiện các hoạt động tiết kiệm và chống lãng phí của cơ quan. Để biết thêm thông tin chi tiết, cùng An Đức tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Quy trình và thủ tục tự kiểm tra tài chính kế toán

Dưới đây là quy trình và thủ tục tự kiểm tra tài chính kế toán:

 • Xác định phạm vi và mục tiêu của mỗi cuộc kiểm tra định kỳ, lập kế hoạch và chọn phương án kiểm tra, cùng xác định cách thức thực hiện kiểm tra, biện pháp thực hiện, và tổ chức lực lượng kiểm tra.
 • Chuẩn bị cho quá trình kiểm tra bằng việc thu thập tài liệu cần thiết, các chính sách và quy định liên quan, đánh giá tài liệu và kết luận từ các cuộc kiểm tra trước đó, cùng với các sự kiện tương tự.
 • Thực hiện kiểm tra với tổ chức kiểm tra tài chính và kế toán dựa trên các nội dung đã được quy định.
Quy trình và thủ tục tự kiểm tra tài chính kế toán
Quy trình và thủ tục tự kiểm tra tài chính kế toán

Thường thì tự kiểm tra được thực hiện hàng năm, bao gồm từ 01 đến 02 cuộc kiểm tra. Tuy nhiên, kiểm tra cũng có thể được tiến hành khi có yêu cầu hoặc kiến nghị từ các bên liên quan.

Đơn vị tổ chức thực hiện báo cáo tài chính kế toán

Các tổ chức thực hiện báo cáo tài chính kế toán bao gồm văn phòng Sở, các công đoàn cơ sở, cũng như các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Trong năm 2023, Văn phòng Sở đề xuất cho Giám đốc Sở việc thành lập Tổ kiểm tra để xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra các khoản chi kinh phí tại Khối văn phòng Sở.

Đơn vị tổ chức thực hiện báo cáo tài chính kế toán
Đơn vị tổ chức thực hiện báo cáo tài chính kế toán

Cơ cấu của Tổ kiểm tra bao gồm Lãnh đạo Sở làm Tổ trưởng, Thanh tra Sở làm Tổ phó, đại diện của công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, và các đơn vị liên quan. Trong các năm tiếp theo, Văn phòng Sở sẽ đề xuất việc thành lập Tổ kiểm tra mới khi cần thiết. Bộ phận kế toán và thủ quỹ sẽ được hướng dẫn và chuẩn bị tài liệu cùng sổ sách tài chính kế toán theo quy định.

Công đoàn cơ sở sẽ gửi các thành viên của Ban Chấp hành và Ban Thanh tra nhân dân tham gia vào quá trình tự kiểm tra.

Các phòng, trung tâm thuộc Sở sẽ hợp tác với Văn phòng Sở để đảm bảo điều kiện và cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra khi cần. Thủ trưởng các đơn vị sẽ tổ chức và triển khai tự kiểm tra tại đơn vị của mình, sau đó báo cáo cho Sở Tư pháp trước ngày 10/01/2024 cho năm 2023 và trước ngày 10/01 hàng năm trong các năm tiếp theo.

3. Các chính sách kế toán áp dụng

Các chính sách kế toán áp dụng
Các chính sách kế toán áp dụng

Chính sách kế toán áp dụng trong hoạt động liên tục của doanh nghiệp bao gồm:

 • Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ ngoại tệ sang Đồng Việt Nam và hậu quả của quyết định này.
 • Các loại tỷ giá hối đoái được áp dụng trong kế toán.
 • Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế để chiết khấu dòng tiền.
 • Ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền.
 • Kế toán các khoản đầu tư tài chính như chứng khoán, cho vay, đầu tư vào công ty con, công cụ vốn của đơn vị khác, và các giao dịch khác liên quan.
 • Kế toán nợ phải thu.
 • Ghi nhận hàng tồn kho và các phương pháp liên quan.
 • Ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, và bất động sản đầu tư.
 • Kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Kế toán thuế TNDN hoãn lại.
 • Kế toán chi phí trả trước.
 • Kế toán nợ phải trả.
 • Ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
 • Ghi nhận chi phí phải trả.
 • Ghi nhận và dự phòng phải trả.
 • Ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
 • Ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
 • Ghi nhận vốn chủ sở hữu và các phương pháp liên quan.
 • Ghi nhận doanh thu từ các nguồn khác nhau và thu nhập khác.
 • Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
 • Kế toán giá vốn hàng bán.
 • Kế toán chi phí tài chính.
 • Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và hoãn lại.
 • Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

Công ty đại lý thuế An Đức giới thiệu dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm, cam kết mang đến sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho doanh nghiệp của quý khách. Đội ngũ chuyên viên tài chính tại chúng tôi, với độ chất lượng cao, luôn sẵn lòng hỗ trợ quý vị trong quá trình biên soạn và kiểm soát báo cáo tài chính. Nếu cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và tận tâm.