Hướng dẫn cá nhân tự làm quyết toán thuế TNCN

Cá nhân tự làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân dễ hay khó?

Cùng Kế toán An Đức tự làm quyết toán thuế TNCN online vào năm 2024 cho phần thu nhập đã nhận được vào năm 2023.
Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập nhận được của cá nhân trong một kỳ tính thuế nhất định.
Theo nghị định của chính phủ tại tại khoản 6 Điều 8 126/2020/NĐ-CP quy định thuế TNCN là loại thuế có kỳ khai quyết toán theo năm.

1. Các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN:

  • Thông tư 111/2013/TT-BTC Tự làm quyết toán thuế TNCN
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC
  • Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14
  • Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14
  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP
  • Thông tư 80/2021/TT-BTC