Thông tư 24/2024/TT-BTC: Quy định mới nhất về sổ kế toán

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra mắt Thông tư 24/2024/TT-BTC về sổ kế toán, đưa ra hướng dẫn cụ thể về Chế độ kế toán cho các hoạt động hành chính, sự nghiệp. Theo đó, các quy định mới nhất về việc quản lý sổ sách kế toán cho lĩnh vực này được công bố như sau:

Quy định mới nhất về sổ kế toán theo Thông tư 242024TT-BTC

Quy định mới nhất về sổ kế toán theo Thông tư 24/2024/TT-BTC

1) Các tổ chức phải thiết lập sổ kế toán để ghi lại và duy trì hệ thống các giao dịch kinh tế, tài chính phát sinh trong tổ chức. Quá trình mở, ghi, khóa, bảo quản, và lưu trữ phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về kế toán, cũng như các văn bản pháp luật có liên quan và các chỉ dẫn trong Thông tư này.

2) Tất cả các tài sản hiện có tại tổ chức phải được phản ánh và theo dõi trong sổ kế toán. Trong trường hợp tài sản chưa có giá trị xác định chính thức, tổ chức phải ghi sổ dựa trên giá trị ước lượng tạm thời; nếu không có giá trị ước lượng tạm thời, thì sẽ áp dụng giá trị quy ước. Khi tài sản nhận được giá trị chính thức, tổ chức phải điều chỉnh lại thông tin trong sổ kế toán các tài khoản liên quan theo quy định trong Thông tư này.

3)Trong trường hợp một đơn vị tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí như sau: ngân sách nhà nước trong nước, viện trợ nước ngoài, vay nợ nước ngoài cho các dự án, kinh phí từ thu phí và lệ phí được khấu trừ theo quy định của pháp luật, và kinh phí hoạt động nghiệp vụ được quy định báo cáo quyết toán theo mục lục ngân sách nhà nước, thì đơn vị đó phải thiết lập sổ sách kế toán để ghi chép chi tiết việc nhận và sử dụng các nguồn kinh phí này theo niên độ, mục lục ngân sách nhà nước và các yêu cầu khác có liên quan.

Thủ tục này cần được thực hiện để chuẩn bị thông tin cho việc lập báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

4. Các loại sổ kế toán:

Mỗi đơn vị chỉ áp dụng một hệ thống sổ kế toán trong một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Đơn vị phải mở đầy đủ các loại sổ này và thực hiện việc ghi chép đầy đủ, chính xác, theo nội dung, trình tự và phương pháp quy định trong Thông tư này.

Sổ kế toán tổng hợp được sử dụng để ghi chép tổng hợp các giao dịch kinh tế, tài chính phát sinh theo thứ tự thời gian hoặc theo loại hình kinh tế. Trong trường hợp cần thiết, có thể kết hợp việc ghi chép theo thứ tự thời gian với việc phân loại, tổ chức các giao dịch kinh tế đã phát sinh theo loại hình kinh tế.
Sổ và thẻ kế toán chi tiết:

Sổ và thẻ kế toán chi tiết được sử dụng để ghi chép chi tiết các giao dịch kinh tế, tài chính liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà sổ kế toán tổng hợp chưa phản ánh chi tiết. Thông tin trên sổ và thẻ kế toán chi tiết cung cấp thông tin cụ thể phục vụ cho quản lý trong đơn vị và việc xác định, lập các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

Đơn vị được phép bổ sung thông tin trên sổ và thẻ kế toán chi tiết để phục vụ việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và các yêu cầu quản lý khác, dựa trên yêu cầu quản lý và hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt.

Thông tin và số liệu trên sổ và thẻ kế toán chi tiết phải được bảo đảm khớp đúng với các chỉ tiêu, số liệu liên quan trên sổ kế toán tổng hợp.
Trách nhiệm của người quản lý và ghi sổ kế toán:

5. Đơn vị phải có sự quản lý chặt chẽ đối với sổ kế toán và phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng cá nhân quản lý và ghi sổ kế toán. Người được giao quản lý và ghi sổ kế toán phải chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung và số liệu được ghi trong sổ kế toán trong thời gian họ phụ trách.

Trong trường hợp nhiều nhân viên được phân quyền nhập dữ liệu vào một sổ kế toán trên phương tiện điện tử, mỗi người phải chịu trách nhiệm về dữ liệu mình nhập.
Khi có sự thay đổi người quản lý và ghi sổ kế toán, đơn vị phải tổ chức bàn giao trách nhiệm quản lý, ghi sổ kế toán cùng với toàn bộ hồ sơ, tài liệu kế toán liên quan từ người cũ cho người mới. Người cũ phải chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong sổ trong thời gian họ phụ trách, trong khi người mới chịu trách nhiệm từ thời điểm nhận bàn giao.

Người ghi sổ kế toán phải thực hiện việc ghi sổ kế toán kịp thời, rõ ràng và đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin và số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực và phù hợp với nội dung của giao dịch kinh tế, tài chính được ghi trên chứng từ kế toán và các dữ liệu, hồ sơ tương ứng.

Người ghi sổ  phải sắp xếp thông tin và số liệu trên sổ kế toán theo thứ tự thời gian phát sinh của giao dịch kinh tế, tài chính. Thông tin và số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau phải tiếp tục từ thông tin và số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước, đảm bảo tính liên tục từ khi sổ được mở đến khi sổ được khoá.

Thông tư này cũng điều chỉnh về quy trình mở, ghi và khoá sổ kế toán cho các hoạt động hành chính và sự nghiệp. Trên đây là một số thông tin mà An Đức đã tổng hợp lại, đừng quên theo dõi chúng tôi để cùng cập nhập những thông tin mới nhất.

Nguồn : Tổng hợp