Thông tư số 04/2023/TT-BNV

Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Theo: https://www.gdt.gov.vn/