Doanh Nghiệp Không Phát Sinh Doanh Thu Có Phải Nộp Báo Cáo Tài Chính Không?

Việc lập và nộp báo cáo tài chính (BCTC) là một phần quan trọng trong quản lý tài chính của mỗi doanh nghiệp, ngay cả khi doanh nghiệp không phát sinh doanh thu trong kỳ kế toán. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ vì sao doanh nghiệp không có doanh thu vẫn phải nộp BCTC, cách lập BCTC khi không phát sinh doanh thu, và các quy định liên quan.

Vì Sao Không Phát Sinh Doanh Thu Mà Doanh Nghiệp Vẫn Phải Nộp BCTC?

 1. Kiểm Soát Của Cơ Quan Quản Lý Thuế:
  • Việc nộp BCTC giúp cơ quan thuế kiểm soát và nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong báo cáo tài chính.
 2. Đánh Giá Nội Bộ:
  • Ngay cả khi không có doanh thu, BCTC vẫn giúp doanh nghiệp tự đánh giá tình hình tài chính, các khoản chi phí, nghĩa vụ tài chính và các sự kiện quan trọng khác.
  • Giúp nhà quản lý đánh giá được các thách thức và cơ hội trong quá trình kinh doanh.
 3. Căn Cứ Pháp Lý:
  • Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, dù không phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn, trừ khi doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc tạm ngừng kinh doanh theo quy định.

Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Không Phát Sinh Doanh Thu

 1. Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Không Phát Sinh Doanh Thu:
  • Hạch Toán Vốn Góp: Doanh nghiệp mới thành lập phải hạch toán vốn góp (Nợ TK 111, 112 / Có TK 411). Thời hạn góp vốn là 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Ghi Nhận Thuế Môn Bài: Nếu không thuộc đối tượng miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp phải khai và nộp lệ phí môn bài (Nợ TK 642 / Có TK 3339).
  • Quản Lý Tài Khoản Công Ty: Hạch toán các khoản phí duy trì tài khoản (Nợ TK 642 / Có TK 112) và lãi tiền gửi ngân hàng (Nợ TK 112 / Có TK 515).
  • Chi Phí Thành Lập: Hạch toán các chi phí khi thành lập như mua chữ ký số, hóa đơn điện tử, phí tư vấn (Nợ TK 642 / Có TK 111, 112).
 2. Hồ Sơ Báo Cáo Tài Chính Không Phát Sinh Doanh Thu:
  • Bộ Báo Cáo Tài Chính:
   • Bảng cân đối kế toán.
   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
   • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
   • Thuyết minh báo cáo tài chính.
  • Tờ Khai Quyết Toán Thuế TNDN.
  • Tờ Khai Quyết Toán Thuế TNCN.

Quy Định Nộp Báo Cáo Tài Chính Năm Khi Không Phát Sinh Doanh Thu

 1. Những Trường Hợp Không Cần Nộp BCTC Năm:
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu (theo Điều 18 Thông tư 132/2018/TT-BTC).
  • Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
  • Doanh nghiệp được phép gộp BCTC theo Khoản 4 Điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13.
 2. Thời Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính:
  • Doanh nghiệp phải nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 3. Mức Phạt Khi Vi Phạm Thời Hạn Nộp BCTC:
  • Nộp chậm dưới 3 tháng: Phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng.
  • Nộp chậm từ 3 tháng trở lên: Phạt từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng.
  • Không công khai BCTC: Phạt từ 40.000.000 – 50.000.000 đồng.

Việc tuân thủ quy định nộp báo cáo tài chính dù không phát sinh doanh thu là cần thiết để đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng và chi tiết về vấn đề này.